Eredmény: 1 - 1 (1) összesen

Téma: Adatvédelmi tájékoztató

 1. #1
  Adminisztrátor BagiZoli logója
  Csatlakozott
  07-04-26
  Hozzászólás
  3.861
  Begyűjtött 326 köszönetet
  158 hozzászólásával

  Alapbeállítás Adatvédelmi tájékoztató

  Az entity.hu weboldal Szolgáltatójának adatkezelési tájékoztatója

  1. Az adatkezelő neve:
  Ádám Elvira. (a továbbiakban "Szolgáltató")

  2. Az adatkezelő címe:
  6346 Sükösd, Hunyadi János utca 113

  3. Elérhetőség:
  adatvedelem@entity.hu

  4. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok:
  Adatkezelési gyakorlata során a Szolgáltató figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);


  5. Fogalmak


  5.1 személyes adat:
  Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

  5.2 hozzájárulás:
  Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  5.3 tiltakozás:
  Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

  5.4 adatkezelő:
  Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  5.5 adatkezelés:
  Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  5.6 adattovábbítás:
  Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  5.7 nyilvánosságra hozatal:
  Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

  5.8 adattörlés:
  Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  5.9 adatzárolás:
  Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

  5.10 adatmegsemmisítés:
  Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  5.11 adatfeldolgozás:
  Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

  5.12 adatfeldolgozó:
  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

  5.13 harmadik személy:
  olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  5.14 harmadik ország:
  Minden olyan állam, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

  5.15 Cookie:
  Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookiek segítségükkel célzott/személyre szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

  6. Követett alapelvek az adatkezelés során
  Személyes adat akkor kezelhető, ha

  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

  Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

  Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

  Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

  Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

  Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

  A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.


  7. Az adatkezelés jogalapja
  Az adatkezelésre a www.entity.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A regisztráció magában foglalja a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és az adatkezelési tájékoztatóban leírtak elfogadását.

  7.0 Látogatói adatok rögzítése
  Adatkezelés célja: honlap működésének biztosítása, ellenőrzése, biztonsági események megelőzése, utólagos kiértékelése.

  Adatkezelés jogalapja:az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
  Kezelt adatok köre: a látogatás dátuma, pontos ideje, a meglátogatott weboldal címe, az azt megelőzően látogatott oldal címe, a látogató IP címe, illetve a használt böngészőt és az operációs rendszert jellemző adatok.

  Nyilvántartási száma: NAIH-66081/2013.

  Adatok törlésének határideje: a látogatástól számított 2 év

  7.1 Külső Szolgáltatók adatfelvétele a honlapon
  Az Szolgáltató megbízásából külső Szolgáltató nem gyűjt, és nem kezel személyes adatokat.

  A webanalitikai szolgáltatást a Szolgáltató megbízásából a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az alkalmazott adatkezelési irányelveket a Adatvédelmi irányelvek ? Elvek és irányelvek ? Google oldalon ismerheti meg.

  A Szolgáltató honlapjára beágyazott Facebook „Login” alkalmazás segítségével a látogatók a saját Facebook fiókjukba belépve hagyhatnak hozzászólásokat a Szolgáltató weblapján. A Facebook adatkezelésére vonatkoztató tájékoztatást a http://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon olvashat.

  7.2 Cookie-k alkalmazása az Entity Webmester Fórumon
  A http://www.entity.hu oldalon történő látogatása során az alábbi cookie-k kerülhetnek letárolásra az érintett számítógépén-

  7.2.1 Session cookie
  A cookie neve: PHPSESSID
  A cookie célja: az érintett azonosítása a látogatás során.
  A cookie érvényességi ideje: a látogatás teljes hossza.
  Tárolt információ: véletlen generált karakterlánc.

  7.2.2 VBulletin cookie

  Cookie megnevezése Érvényességi ideje Tárolt információ
  bb_userid látogatás teljes hossza VBulletin felhasználói azonosító
  bb_sessionhash látogatás teljes hossza VBulletin forum session cookie azonosító
  bb_password látogatás teljes hossza Titkosított fórum jelszó
  bb_lastvisit 365 nap Utolsó látogatás időpontja
  bb_lastactivity 365 nap Utolsó látogatás időpontja

  7.2.3 Google Analytics „__utma” cookie
  A cookie célja: megjegyezni, hogy az érintett hányadik alkalommal jár a Szolgáltató weboldalán.
  A cookie érvényességi ideje: egy év.
  Tárolt információ: egy digitális karakterlánc

  7.2.4 Google Analytics „__utmb”, és „__utmc” cookiek
  A cookie célja: rögzítik, hogy az érintett hányadik körülbelül mennyi időt töltött el a Szolgáltató weboldalán.
  A cookie érvényességi ideje: fél év.
  Tárolt információ: egy digitális karakterlánc

  7.2.5 Google Analytics „__utmz” cookie
  A cookie célja: megjegyezni, hogy az érintett mely forgalmi forrásból érkezett a Szolgáltató weboldalára.
  A cookie érvényességi ideje: fél év.
  Tárolt információ: egy digitális karakterlánc, amely tartalmazza a forgalmi forrás típusát és pontos megnevezését.

  7.2.6 Google Analytics „__utmv” cookie
  A cookie célja: megjegyezni, hogy az érintett valamely Google Analytics riporthoz tartozó speciális szegmens tagja-e.
  A cookie érvényességi ideje: 2 év.
  Tárolt információ: egy digitális karakterlánc.

  7.2.7 DoubleClick „__gads” cookie
  A Szolgáltató honlapjába beágyazott DoubleClick hirdetésközvetítési szolgáltatás cookie-kat helyez az érintett számítógépére, amellyel kapcsolatos részletes tájékoztatást a http://support.google.com/adsense/bi...answer=2839090 oldalon olvashat

  7.2.8 Facebook cookie-k
  A Szolgáltató honlapjába beágyazott Facebook „Login” alkalmazás használata előtt az érintettnek be kell jelentkeznie Facebook fiókjába. A bejelentkezés során a Facebook cookie.kat helyez az érintett számítógépére, amellyel kapcsolatos részletes tájékoztatást a http://www.facebook.com/about/privacy/ oldalon olvashat.

  A cookie-k az böngésző beállításainál letilthatók, törölhetők.

  7.3 Entity Webmester Fórum regisztráció

  Az Entity Webmester Fórum bizonyos szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. Adatkezelés célja: a szolgáltatás személyre szabása, a felhasználók azonosítása, megkülönböztetése.

  Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

  Kezelt adatok köre: becenév, jelszó, e-mail cím, weboldal , születésnap, ICQ szám, AIM becenév, Yahoo! azonosító, MSN azonosító, Skype név, IP cím, lakóhely, hobbi, foglalkozás, blog, Twitter profil URL, regisztráció időpontja, utolsó belépés időpontja, utolsó hozzászólás időpontja.

  Nyilvántartási száma: NAIH-66080/2013.

  Adatok törlésének határideje: az utolsó belépéstől számított 5 év

  A személyes adatok módosítására és törlésére a Kezelőpult menüben van lehetőség.

  8. A személyes adatok törlése:
  A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

  A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben a adatvedelem@entity.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

  9. Adatbiztonsági intézkedések:
  A személyes adatokat a Német Szövetségi Köztársaság területén, a Hetzner Online AG szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett szervertermében tároljuk

  10. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
  A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

  11. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
  Személyes adatai kezeléséről az érintett tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintve- törlését. Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az adatvedelem@entity.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

  12. Jogérvényesítési lehetőségek:
  Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

  1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.


  Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
  Amennyiben a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  Ha az érintett az adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a vizsgálatra lefolytatására meghatározott 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

  13. Adatkezelő nyilatkozata:
  Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak. 2. Az alábbi felhasználók hálásak a válaszért:

  Pityu (2013-07-03)

Könyvjelzők

Hozzászólás szabályai

 • Új témákat nem hozhatsz létre
 • Válaszokat nem küldhetsz
 • Fájlokat nem csatolhatsz
 • A hozzászólásaidat nem módosíthatod
 •